Forsikringsbetingelser

§1

Samtidig med indmeldelse af forsikring erlægges det fastsatte bidrag. Nye medlemmer skal skaffe synsattest inden forsikringen træder i kraft.

§2

De medlemmer, der genforsikrer, gælder hele forsikringsåret, mens nyforsikringer først træder i kraft, efter at vurderingsmanden har synet dyret og fundet det fuldkomment sundt. For dette syn erlægger ejeren et af bestyrelsen fastsat honorar til vurderingsmanden. (2000)
Når en ejendom i årets løb skifter ejer, gælder den tegnede forsikring året ud uden nyt bidrag, når sælgeren skriftligt erklærer sig herfor, og den nye ejer overtager forpligtelsen med hensyn til dækning af eventuelt underskud ved årets udgang. Om udtrådte medlemmers hæftelse jfr. §6.
Forsikringen gælder straks og uden synsattest for tilbyttede eller indkøbte kreaturer, der er forsikrede i selskabet, når afhænderen fremskaffer en attest for dyrets forsikringssum og alder, og påtegnes af kredsformanden i sælgerens kreds. Indmeldelsen sker til kredsformanden inden 3 gange 24 timer.
Hvis vurderingsmændene i tvivlstilfælde angående et dyrs sundhedstilstand eller alder forlanger attest fra en dyrlæge tilvejebragt, skal ejeren skaffe en sådan for egen regning.

§3

De i året løb indkøbte eller tilbyttede kreaturer kan indtil forsikringsårets udløb forsikres uden særskilt kontingent, for så vidt den angivne værdi ikke overstiger den, som de sidst solgte eller bortbyttede dyr var forsikrede det for. Ved indmeldelsen til kredsformanden udsteder denne en ny police for det eller de indmeldte dyr. Forsikringssummen kan også følge dyret ved salg til ny ejer.
Ved ophør af dyrehold kan forsikringstageren få tilbagebetalt præmien:
Fra 1 til 6 mdr. tilbagebetales procentvis præmien, eks.: Har man haft forsikret i 2 mdr. tilbagebetales 10/12 af den indbetalte præmie, efter 6 mdr. forsikring tilbagebetales der ikke.

§4

Selskabet erstatter intet dyr (føl undtagne) før det er 4 uger gammelt, og svin først efter 6 ugers alder, men dyret kan indmeldes, når det fødes, for at det kan være forsikret når det har den nævnte alder.
Føl synes af vurderingsmændene og skal være 48 timer gamle, før de synes og forsikres, og da gælder forsikringen straks – jfr. §1 og §6.

§5

Regnskabsføreren sørger hver måned for at fremsende giropolice samt priskurant i god tid til de medlemmer, hvor forsikringen udløber, senest 10 dage inden udløb.
De forsikrede dyr skal herpå betegnes så tydeligt, så forveksling ikke kan finde sted.
Svin opføres med antal og stykpris. Præmien skal være indbetalt senest d 1. i forfalds- måneden. Ved indbetaling efter den 5. i samme måned skal medlemmet selv betale det årlige syn, hvorimod selskabet betaler ved rettidig indbetaling.

§6

Medlemmerne vurderer selv deres kreaturer til forsikring, men i sidste halvdel af januar måned efterser vurderingsmændene i hver deres distrikt de forsikrede dyr og forsyner policerne med påtegning herom.
Finder vurderingsmændene nogen forsikringssum at være for høj, skal dette bemærkes på policen og meddeles da til regnskabsføreren, for at de hos ham opbevarede policer også kan få påtegning herom. Vedkommende medlem kan efter ansøgning få det som følge af nedsættelse for meget betalte tilbagebetalt.

Ufødte føl kan forsikres med gyldighed til 48 timers alder for indtil 50% af maximum for føl i henholdsvis klasse A og D. Forsikringen gælder kun i sidste halvdel af drægtighedsperioden.
Ved hoppens eventuelle død i denne periodeudbetales også erstatning for forsikret føl.
Ved kastning af tvillingeføl udbetales kun erstatning for et føl.
Heste over 16 år optages ikke til forsikring. For handelsheste, hvis alder og brugsværdi er tvivlsom, skal vurderingsmændene forlange dyrlægeattest, før dyret forsikres. Hestens alder opføres på policen med det år den fylder i forsikringsåret og klasse D med registernummer, og ingen hest kan forsikres længere end end det år ud, hvori de fylder 20 år.
Væddeløbsheste der ikke er startberettigede p.g.a. Alder kan ikke brugsforsikres.
Svin der agtes købt i årets løb, kan forsikres ved nytår, og forsikringen gælder for svin året ud.
Erstatning for hingste og klaphingste over 6 år, hvis dødsårsag efter vurderingsmændenes skøn hidhører fra kastrering og orner hvis dødsårsag er kastrering, udbetales ikke.

§7

Ethvert medlem af kl. A, kl. B, og kl. D er pligtig til at forsikre alle sine heste og kvæg, der er over 1 år gamle, og for kl. C alle dyr der er over 8 måneder gamle, med undtagelse af dem der er syge eller over den fastsatte alder.
Dog gælder den første undtagelse kun for de dyr, der første gang indtegnes til forsikring.
Ejere af avlsdyr, der har højere værdi end den i § 4 fastsatte, kan forsikre disse dyr i et andet selskab, men skal da vedlægge sin police en attest fra fra en af vedkommende selskabs vurderingsmænd for, at dyret holdes forsikret der.
Det er tilladt medlemmerne at opstalde deres dyr hos andre, kl. A og kl. D gælder forsikringen for kørsel, ridning, transport og opstaldning hos hingst overalt i Danmark og Sverige.
Til øvrige udland kan der tegnes en tillægsforsikringpå 100% . Det skal meddeles
regnskabsføreren, når dyret opstaldes et nyt sted.

§8

Hvis et medlem flytter til ny adresse, skal dette meddeles regnskabsføreren.

§9

Gælder for alle klasser. (Livsforsikring)
Når et medlem mister et af sine i selskabet forsikrede kreaturer, må vedkommende straks kontakte vurderingsmanden.
Hvis et dyr kommer til legemlig skade eller dør langt fra forsikringsstedet, at vurderingsmændene der vanskeligt kan syne det, må det synes og vurderes af nærmeste vurderingsmænd, kl. A og D udenfor Bornholm erlægges dyrlægeattest og dets signalement nøje betegnes.
Disse sender derpå dødsattesten til hjemsteds vurderingsmand til påtegning og videre besørgelse.
Er et dyr kommet til en sådan legemlig skade eller uhelbredelig sygdom, at det skal aflives i henhold til dyreværnsloven, kan kredsformanden give tilladelse til at aflive det, men har forinden der tages endelig bestemmelse herom, ret til at tilkalde dyrlæge for at få dyret undersøgt og attest udstedt.
Udsættes selskabets overtagelse af et dyr grundet uenighed om erstatningens størrelse, henstår dyret hos ejeren for dennes regning indtil en aftale mellem parterne er opnået. Dyret overtages og afhentes i øvrigt, når det ikke behøver nødslagtes, ved førstkommende bedste lejlighed.
Undtaget for erstatning er aflivning grundet kroniske halthedslidelser, herunder kroniske bevægelsesforstyrrelser og akut opblussen af sådanne, samt aflivning p.g.a. Karakterfejl og nymfomani.

§10

Gælder for klasserne Ab og Db. (Brugsforsikring).
Der ydes dækning som anført under §9, derudover ydes erstatning for hel eller delvis kronisk uanvendelighed i henhold til dyrlægeattest. Såfremt forsikringstageren ønsker at beholde hesten udbetales maximum 50% af forsikringssummen. Hesten er herefter udelukket fra al deltagelse i konkurrencemæssigt øjemed. Det påhviler ejeren at drage omsorg herfor.
Genforsikring kan herefter kun ske som livsforsikring til maximum nyvurdering.

§11

Forsikrede dyr, som er leveret til slagtning, og som bliver kasseret, erstattes af forsikringen imod en attest.
De dyr, der slås ned, samt alle døde dyr, der erstattes, afhændes til fordel for
selskabet.

§12

Mister et medlem et forsikret dyr, henvender vedkommende sig til den lokale kredsformand, der indsender dødsattest til regnskabsføreren.
Denne skal derpå sende anvisning på beløbet til den skadelidte, der skal tilbagesende en tilsendt kvittering. Hvis alle pengene er brugt, skal bestyrelsen optage lån til dækning af beløbet. I tvivlsomme tilfælde bør formanden nægte udbetaling af en hvilken som helst erstatningssum, indtil ”den dømmende komite” eventuelt generalforsamlingen, har afsagt kendelse.

§13

Bestyrelsen fastsætter hvert år kredsformændenes vederlag samt vederlag for vurdering af døde dyr. Disse udgifter skal optages på selskabet regnskab.

§14

Skulle det vise sig at et medlem på en eller anden måde mishandler i selskabet forsikrede dyr eller i en anden betænkelig grad undlader at søge dyrlæge, da må dette meddeles bestyrelsens formand, der i forening med den stedlige kredsformand har at foretage det fornødne til dettes afhjælpning. Ejeren må da rette sig efter de givne pålæg. Er det ikke efterkommet inden 8 dage efter det givne pålæg, kan en del om ikke al erstatning, frakendes ham i tilfælde af dyrets død i overensstemmelse medforsikringsaftalelovens §20 og §51, ligesom han kan udelukkes af selskabet med 8 dages varsel.

§15

Årsbedrag beregnes i portioner på kr. 100,00 forsikringssum. Inden 10. januar skal regnskabsføreren fra girokontoen overføre de derpå indestående penge til et eller flere af Bornholms pengeinstitutter, hvor alle selskabets tilhørende midler skal være anbragt på indlån eller folio. De penge der i årets løb indkommer ved efterforsikringer, skal løbende hver måned anbringes på samme måde.

§16

Medlemmerne underskriver på årsangivelsen en erklæring, sålydende: ”Idet undertegnede herved på ære og samvittighed erklærer, at de af mig forsikrede kreaturer ikke, efter hvad jeg ved, for øjeblikket lider af nogen som helst skjult sygdom eller anden legemlig skade, som kan forårsage dyrets ufrugtbarhed og død, bevidner jeg tillige, at jeg er venter at blive ejer af, at jeg har eller venter at få rådighed over de nævnte kreaturer, ligesom også at de ved disse anførte værdier såvel som alder er angivne efter min bedste overbevisning. Derhos lover jeg og forpligter
mig til at holde vedtægterne hos Bornholms Heste- og Kreaturforsikring, gensidigt, efterrettelig i enhver henseende.”
Misligholdelse af ovenstående erklæring medfører, at vedkommende med en uges varsel af bestyrelsen kan udelukkes af selskabet, dog kan spørgsmålet om genindtrædelse forelægges førstkommende generalforsamling.

 

Gennemsnitsvurdering af føl:
Indtil 1 måned gamle: 25%
Indtil 2 måneder gamle 20%
Indtil 3 måneder gamle 15%

Når føllet er 4 måneder og normalt udviklet betales fuld erstatning.

Ledning for regnskabsfører, kredsformænd og vurderingsmænd.

Før giroblanketterne udsendes, føres vedkommendes policenummer på. Når regnskabsføreren modtager girokortet, kontrolleres om det er rigtig udfyldt og sammentalt.

Efterforsikringer betegnes som c – c o.s.v.
Når et dyr indmeldes i stedet for et andet, skal det udgåede dyrs løbenummer være angivet.
Kredsleder og evt. vurderingsmænd skal ved ovennævnte forhold påse, om der skal betales ekstra præmie, er dette ikke tilfældet, skal girokortet indsendes i lukket kuvert til regnskabsfører.
Når en sælger ved handel giver attest for, at dyret er forsikret, bør policen samt dyrets løbenummer påføres attesten.
Kredsformændene sørger for, at nye medlemmer får eksemplar af selskabets vedtægter.
Vurderingsmændene skal på dødsattesten påføre policenummer og dyrets løbenummer.

Foranstående forsikringsbetingelser for Bornholms Heste- og Kreaturforsikring, gensidigt, er godkendt med rettelser på generalforsamlingen d. 26. juni 1991 og træder i kraft den 1. januar 1992 samt rettelser på generalforsamling den 10. juni 2018.

Bestyrelsen:

Jens Ole Riis, Bent Nielsen Johnny Jensen, Søren Koch, Holger Kofod, Jørgen Ulrik Hansen, Vikki Blohm, Torben Dahl-Pedersen, Karen-Lisbeth Hansen

Din lokale dyreforsikring

Hest sidemodul

Tegn forsikring for din hest mens den har det allerbedst - Bornholmsk forsikring er det letteste for jer.

Yderligere oplysninger fås på telefon eller e-mail:

Karen-Lisbeth

Tlf. 5699 0042
Mobil 4044 2042 / 2462 9507
kontakt@bornholms-hesteforsikring.dk

Gå til toppen