VEDTÆGTER

§1

Selskabet fører navn af Bornholms Heste- og Kreatur forsikring, gensidigt, og dets formål er at sikre medlemmerne mod tab forårsaget af uheld med kreaturer der, der deles i 5 klasser: A- heste, B-Hornkvæg, c-Får og Geder, C-Svin, D-Travheste, således at der for hver klasse føres særskilt regnskab, og at hver klasse bærer risiko for sig.
Foreningen overtager ikke genforsikring.
Selskabets hjemsted er formandens bopæl, der skal ligge på Bornholm.

§2

Enhver på Bornholm boende kreaturejer, der ikke har sine kreaturer af samme art forsikret i et andet selskab – dog de i §7 i forsikringsbetingelserne nævnte dyr undtagne – kan blive optaget som medlem på de nedenfor anførte betingelser, dog at foreningen kun tegner 1-årige forsikringer.

§3

Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Forsikringsåret regnes fra den 1. i den måned forsikringen tegnes og til den sidste dag i den foregående måned året efter, begge dage incl.

§4

Medlemmernes kreaturer kan forsikres til den værdi de antages at have i slutningen af året, eller når de er størst i værdi, dog må forsikringssummen uden genforsikring ikke overstige for klasse A-30.000,-, klasse B-20.000,-, for kvæg , 3.000,-, for får 1.000,-, for geder, klasse C-5.000,-, klasse D-30.000,-.
Medlemmerne i klasse AB og DB kan desuden tegne en SYGEFORSIKRING for de forsikrede heste med 75% dækning af dyrlægeudgifterne excl. Moms, dog med MAX PÅLYDENDE pr år på 2.500,-.

§5

Selskabet tegner ikke forsikring mod brandskader. Hvis den erstatning, der ydes af staten for kreaturer, der dræbes for at forhindre sygdommes udbredelse, udgør mindre end 100 % af vurderingsummen, erstattes resten af selskabet. Dødsfald på grund af epidemier erstattes ikke.

§6

Inden for hver af de i §1 nævnte 5 klasser hæfter medlemmerne for vedkommende klasses forpligtelser efter følgende regler:
Medlemmerne er gensidigt ansvarlige for selskabets forpligtelser.
Medlemmerne hæfter indbyrdes principielt pro rata i forhold til
forsikringspræmiens størrelse for samme år. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk.
Udtrådte eller udelukkede medlemmer vedbliver at hæfte for sådanne forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af det pågældende regnskabsår.
Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort, af Generalforsamlingen godkendt statusopgørelse, der mindst viser balance mellem selskabets aktiver og passiver.
Det påhviler bestyrelsen at opkræve den fornødne ekstrapræmie.
Ved et medlems død overgår forsikringen til boet eller arvingerne.
Udtrådte medlemmer har ikke andel i selskabets eventuelle formue.

§7

Bestyrelsens formand indkalder med mindst 8 dages varsel til ordinær generalforsamling i juni måned på Bornholm. Generalforsamlingen bekendtgøres i de bornholmske dagblade.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Ved denne generalforsamling fremlægges det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab, indeholdende driftsregnskab og status for hver af de i §1 nævnte 5 klasser til godkendelse. Der foretages valg af forretningsmænd, der vælges af hele selskabet, og der afgøres mulige tvistigheder. I erstatningssager kan kun de medlemmer deltage i afstemningen, som har forsikret i samme klasse.
Ethvert medlem har ret til at fremkomme med forslag til dagsorden for selskabets generalforsamling, herunder om forslag vedrørende vedtægtsændringer og om ændringer af forsikringsbetingelser. Vedtægtsændringer træder i kraft når de er stadfæstede af forsikringstilsynet.
Ekstraordinær generalforsamling skal altid afholdes, når bestyrelsen eller 50 medlemmer begærer det, og skal indkaldes med 8 dages varsel i bornholmske dagblade, idet indkaldelsen skal iværksættes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
Til beslutning om ændringer i selskabets vedtægter eller om opløsning af selskabet kræves, at 50 medlemmer er tilstede og vedtager forslaget ved almindelig stemmeflerhed.
Hvis ikke 50 medlemmer er tilstede, kan et flertal af de tilstedeværende beslutte, at spørgsmålet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 6 uger derefter, og hvor beslutning kan træffes om spørgsmålet med simpel stemmeflerhed blandt de mødte. Tilsvarende regel gælder vedrørende beslutning om opløsning af en af de i §1 nævnte klasser A, B, C, og D, således, at der kun regnes med tilstedeværelse og afstemning fra de medlemmer, der er forsikret i pågældende klasse.
Ved alle andre afstemninger på generalforsamlingerne har hvert medlem en stemme, uanset om han har forsikret i en eller flere afdelinger.
I tilfælde af opløsning fordeles vedkommende klasse eventuelle formue mellem de på opløsningstidspunktets værende medlemmer af klassen i forhold til størrelsen af deres forsikringspræmier. I tilfælde af statusunderskud gælder §6.
Bortset fra spørgsmålet om opløsning af en eller flere klasser træffes beslutninger på generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed.

§8

Til at lede selskabets anliggender vælger generalforsamlingen bestyrelse, regnskabskyndige revisorer og den dømmende komite. De bestillingsmænd, der vælges skal være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer med geografisk hensigtsmæssig bopæl. Denne vælger selv for 2 år ad gangen sin formand og næstformand.
Den antager kasserer, der tillige er regnskabsfører. Kassereren må stille sikkerhed for betroede midler. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 4 og 5 om året.
Der vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår skiftevis, og en revisorsuppleant samt 5 medlemmer til en dømmende komite med suppleanter, ligeledes for 2 år, jfr. § 11.
Revisionen er pligtig til at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos selskabets kasserer mindst en gang om året. Efter hver stedfunden revision skal skal beretning herom indføres i foreningens revisionsprotokol.
Selskabet årlige regnskab med bestyrelsens underskrift leveres til revisorerne senest 1. marts og skal af dem tilbagesendes i revideret stand inden 1. april.
Formanden forpligter selskabet ved sin underskrift.

§9

Bestyrelsens medlemmer er samtidig kredsformænd for en eller flere kredse og udpeger selv deres vurderingsmænd.
Kredsformanden sørger for ny- og efterforsikring samt syn af døde dyr, der ved dyrlægeattest anmeldes til aflivning.
Regnskabsføreren tager afskrift af medlemslisten, der hvert år i januar måned tilsendes kredsformændene, der så sørger for nytårssyn.

§10

Løn til selskabets formand og regnskabsfører bestemmes hvert år af bestyrelsen. Formandens og regnskabsførerens løn skal opføres særskilt på regnskabet.
Bestyrelsens valgperiode er kalenderåret.

§11

Opstår tvistigheder i anledning af formelle erstatningskrav eller anden uoverensstemmelse med hensyn til forståelse af selskabets vedtægter, da afgøres sagen af den dømmende komite. Disse tilkaldte medlemmer må ikke være nær beslægtede med den klagende part. Dog kan den dømmende komites kendelse indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endeligt gældende.

§12

 Bestyrelsen fastsætter præmiernes størrelser.
Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitutter.

§13

Alle de udgifter der er forbundne med formandens og kredsformandens forretninger, f.eks. porto, bekendtgørelser osv, og alle udgifter som selskabet i øvrigt har, som stempelafgift, protokoller, trykning af blanketter, leje af lokaler osv. afholdes af selskabet.

§14

Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne genforsikring, hvis dette findes formålstjenligt.

§15

Offentliggørelse af årsregnskab sker ved den årlige generalforsamling.
Inden 14 dage efter generalforsamlingens behandling af regnskabet vil dette være at offentliggøre i samtlige bornholmske dagblade.
Såfremt generalforsamlingen godkender regnskabet, skal anmeldelse herom indrykket sammesteds og inden samme frist dog være tilstrækkelig.

Foranstående vedtægter for Bornholms Heste- og Kreaturforsikring, gensidigt, er godkendt med rettelser på den ekstraordinære generalforsamling d. 24. juli 1991 og træder i kraft den 1. januar 1992.

Bestyrelsen:

Jens Ole Riis, Bent Nielsen Johnny Jensen, Søren Koch, Holger Kofod, Jørgen Ulrik Hansen, Vikki Blohm, Torben Dahl-Pedersen, Karen-Lisbeth Hansen 

Din lokale dyreforsikring

Hest sidemodul

Tegn forsikring for din hest mens den har det allerbedst - Bornholmsk forsikring er det letteste for jer.

Yderligere oplysninger fås på telefon eller e-mail:

Karen-Lisbeth

Tlf. 5699 0042
Mobil 4044 2042 / 2462 9507
kontakt@bornholms-hesteforsikring.dk

Gå til toppen